'

Stadgar

Stadgar för BEVIS ekonomisk förening

 

 • 1. Firma

Föreningens firma är BEVIS, Byggnadsvård i Skåne ekonomisk förening. BEVIS är en samarbetsorganisation mellan yrkesverksamma aktörer inom byggnadsvården, vilka är verksamma i Skåne län.

 • 2. Syfte

BEVIS syfte är att tillvarata medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att marknadsföra en god byggnadsvård. Via organisationens hemsida, länkar och annonsering blir det möjligt för fastighetsägare att få kontakt med kunniga aktörer inom byggnadsvården.

Föreningen skall dessutom främja medlemmarnas intresse genom att:

 • tillvarata och förmedla medlemmarnas yrkeskunskaper,
 • verka för en samordning mellan beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer inom byggnadsvårdsområdet,
 • aktivt arbeta för att sprida kunskap om traditionella material och metoder samt bevaka hur dessa kunskaper tillvaratas i befintlig och ny bebyggelse,
 • samverka med den officiella kulturmiljövården, t.ex. museer och länsstyrelse.
 • verka för att olika utbildningsforum bildas för arbeten med äldre byggnadstekniker.
 • 3. Medlemskap

Endast fysisk och juridisk person som är aktivt yrkesverksam kan, efter styrelsens godkännande, bli medlem. Medlemskap kan erhållas i form av ett intressemedlemskap eller som ett aktivt godkänt medlemskap.

 • Intressemedlem får del av föreningens information, aktiviteter, stadgar och beslut.
  Intressemedlem skall vara förtrogen med begreppet byggnadsvård inom sitt arbetsområde.
 • Aktiv godkänd medlem får del av föreningens information, aktiviteter, stadgar, beslut, samt nätverksarbete, såsom hemsida, länkar och annonsering. Aktiv godkänd medlem får använda Bevis logotyp i marknadsföringssyfte på sätt som styrelsen avgör.
 • Aktiv godkänd medlem bör närvara vid föreningens sammankomster som informationsträffar, kurser, föredrag eller studiebesök, i sådan omfattning att han/hon kan anses vara aktiv medlem.
  Aktiv godkänd medlem skall vara väl förtrogen med begreppet byggnadsvård inom sitt arbetsområde och ha goda vitsord från genomförda projekt eller arbeten.

Medlem skall aktivt bidraga till föreningens syfte. Medlem, som motarbetar föreningens syfte eller missbrukar sitt medlemskap kan på förslag från styrelsen, vid stämma uteslutas ur föreningen.

Medlem, som önskar utträda skall anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Varje aktiv godkänd medlem äger fem röster och varje intressemedlem äger en röst. Medlemskap kan inte överlåtas.

Medlem skall som insats erlägga 500 kronor. Insatsen skall betalas senast tre veckor efter medlemmens antagande.  Medlem skall årligen erlägga en årsavgift till föreningen. Aktiv godkänd medlem skall till föreningen dessutom betala en årlig serviceavgift. Beloppen för års- respektive serviceavgift beslutas av årsmötet. Avgifterna inbetalas årligen på anmodan genom utsänd faktura.

 • 4. Föreningens säte och firmatecknare

Föreningens styrelse har sitt säte i Kristianstad i Skåne län. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör, var för sig.

 

 • 5. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderåret.

 • 6. Styrelsen
 1. a) Sammansättning

Styrelsen skall förutom ordförande bestå av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år, övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år.

 1. b) Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika röstetal avgörs frågan av den mening som biträdes av ordföranden.

 1. c) Sammanträden

Alla styrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av sekreterare och utsedd justeringsman. Den som deltar i styrelsesammanträden äger rätt att anföra reservation mot beslut. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut och föras till protokollet. Styrelsen skall överföra frågor till föreningsstämman i följande fall:

 • Beslut, som utgör gränsdragning mot antagna stadgar,
 • Ekonomiska förändringar av godkänd årsbudget,
 • Åtaganden, som medför långsiktigt ekonomiskt eller juridiskt ansvar.
 1. d) Förvaltning

Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper samt årligen avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsstämma utse en revisor och en revisorsuppleant. Mandattiden är ett år.

 • 7. Föreningsstämma
 1. a) Ordinarie stämma och extra stämma

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under första halvåret efter räkenskapsårets slut. Extra stämma kan begäras av styrelsen, föreningens revisorer eller minst en tiondedel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma måste minst hälften av medlemsantalet närvara eller lämna fullmakt till annan medlem.

 1. b) Kallelse

Kallelse sker tidigast fyra veckor och senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma genom brev med posten. I kallelsen skall dagordningen tillkännages. Andra meddelanden skall tillställas medlemmarna skriftligen via ordinarie post eller genom elektronisk post.

 1. c) Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall behandlas på ordinarie årsstämma eller extra stämma och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

 

 1. d) Fastställelse av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning per verksamhetsår fastställs vid ordinarie föreningsstämma.

 1. e) Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas;

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av kallelse till stämman
 7. Godkännande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställelse av årets bokslut
 11. Dispositioner, vinst eller förlust
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner från medlemmar
 14. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 15. Val av styrelse och styrelseordförande
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 19. Beslut om serviceavgiftens storlek
 20. Övriga frågor
 21. Avslutning
 • 8. Ekonomiskt resultat

Föreningens årliga resultat skall balanseras i ny räkning. Någon utdelning av vinstmedel skall ej ske.

 • 9. Stadgeändringar

Ändring av stadgar skall ske genom beslut av två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie. Vid båda beslutstillfällena gäller två tredjedels röstmajoritet eller det högre röstantal som Lagen om ekonomisk förening föreskriver i särskilda fall.

 • 10. Tvist

Tvist avgörs av skiljemän. Dock kan parterna besluta att tvisten skall hänskjutas till tingsrätt.

 • 11. Upplösning

Vid föreningens upplösning skall tillgångarna fördelas mellan medlemmarna, relativt till deras röstantal.

 

Som delar enkel stil brudklänning, också ger en stor chock för kvällen och Brudklänningar design, ord silhuetten låta folk hjärta. Designers vet, som minimalistisk stil bröllop kvinna oftast någon unik unik smak,