Sverige internetapotek Med Stockholm
'

Konferens om kyrkornas timmerbyggnadskonst

Konferens om kyrkornas timmerbyggnadskonst

Konferensen arrangerades av Lunds Stift och Hantverkslaboratoriet som är en del av Göteborgs Universitet. Programmet sträckte sig över två dagar och bestod av föreläsningar av personer som på ett eller annat sätt arbetar med det kyrkliga kulurarvet i Skandinavien.

Det var intressant och inspirerande att få vara med när personer från så skilda yrkeskatergorier träffades och utbytte kunskaper och erfarenheter med varandra och som Heikki Rantta, stiftsantikvarie i Lunds Stift, mycket rikigt påpekade så är det ett hoppingivande fenomen som bådar gott inför framtiden. Eller som Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet uttryckte saken: interdisciplinärt tvärvetenskapligt samarbete. Va   d som menas är helt enkelt att man kan vinna mycket på om det finns ett utbyte mellan människor som besitter olika kunskaper och färdigheter, men mer om detta senare.
Det pågår just nu flera mer eller mindre omfattande inventeringar av kyrkvindar i stift runt om i Sverige, bland annat i Skara och Lunds stift. Det finns vissa generella lärdomar att dra från dessa projekt och de flesta handlar om samarbete. Både med hänseende på församlingarna, som är beställaren i sammanhanget och även den med det långsiktiga ansvaret för kyrkans underhåll, och mellan olika yrkeskategorier som arbetar med kyrkan. Ett exempel på vad ett sådant samarbete kan leda till presenterades av timmermannen Karl-Magnus Melin från Knadriks Kulturbygg (även medarrangör på konferensen). Det handlar om en s.k. ”himmelfärdsjesus” och är en kvarleva från ett liturgiskt inslag från svunna tider när man lät en liten jesusskulptur i trä ”stiga upp i himmelen” genom att fira upp den till kyrkvinden genom en lucka i kyrkans innertak. Allt detta var okänt för de flesta inblandade i inventeringen av XXX kyrkas taklag. Det var flera som hade undrat över det lilla hålet i kyrkans innertak men det var först när de kom i kontakt med en församlingsmedlem, tillika hobbyforskare, som hålets funktion klarlagdes. Den nyvunna kunskapen kastade dessutom nytt ljus på diverse ”skräp” på kyrkans vind.
Generellt kan man säga att det krävs stor kunskap och respekt när man arbetar med timmerkonstruktioner i kyrkor som i många fall kan vara från medeltiden men fortfarande fyller sin lastbärande funktion. Men det gäller även för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i stort. Det är viktigt att ta tillvara på de instrument som finns för att skydda vårt gemensamma kulturarv som t.ex. (skade-)inventeringar och åtgärdsförslag och vård- och underhållsplaner. Vidare styrelement är villkor för den (kyrko-)antikvariska ersättningen, krav i upphandlingsunderlag och antikvarisk medverkan. För att dessa intrument skall fungera krävs att de utförs av personer med tillräckliga kunskaper och det är här vi återigen kommer till frågan om samarbete. Det är kanske inte rimligt att förvänta sig att en antikvarie skall kunna se samma saker på en kyrkvind som en timmerman? Eller att en församling skall kunna formulera exakt vilka metoder de vill att en hantverkare skall använda för att inte sätta de kulturhistorska värden på spel. Det är kanske mer rimligt att människor med olika kunskaper samarbetar i ett tidigt skede för att på så vis skapa så bra underlag som möjligt. Några konkreta förslag som togs upp till diskussion under konferensen var att man skulle kunna kräva att varje större åtgärd på en kyrkvind skall föregås av en byggnadsarkeologisk undersökning och att man skulle kunna kräva en certifiering av hantverkare som arbetar med kulturistoriskt värdefulla timmerkonstruktioner. Till syvende och sist landar det ofta i en fråga om vems ansvaret är. Är det beställarens ansvar att upphandla ”rätt” tjänster? Eller stiftens, i detta fall, att villkora den kyrkoantikvariska ersättningen om arbetet inte utförts på ”rätt” sätt? Eller är det projektörens, eller hantverkarens, ansvar? Det finns naturligtvis inget givet svar på dessa frågor men det är kanske värt att fundera på.

festklänningar http://www.bridey.se/-festklanningar-c-126-209.html