Bevis

Tidens arkitekter AB

Vår byggda miljö är mer än sina funktioner, den är bärare av vår historia, våra drömmar och ideal. Förståelse för historien och hantverket, hänsyn till de värden husen bär på och en känsla för framtida behov är avgörande för ett hållbart resultat vid arbetet med kulturmiljö. Det är så Tidens arkitekter jobbar – med respekt för det som varit, med nyfikenhet på det som ska komma och med kunskap om hur man skapar en långsiktigt hållbar arkitektur i befintlig miljö.

Tidens arkitekter AB är ett arkitektkontor med specialkompetens inom restaurering, kulturmiljö och arkitekturhistoria. Vi utför såväl traditionella restaureringsarkitektuppdrag, som inventeringar, dokumentation och forskning. Vi strävar alltid efter ett nära samarbete med våra beställare för att kunna skapa spännande och unika miljöer som människor kan leva i under lång tid framöver.

Vår utgångspunkt är byggnadens hantverk och kulturhistoriska värden. Vårt fokus är att utifrån detta, tillsammans med våra beställare, skapa goda, hållbara miljöer för framtiden.

Företaget drivs av Daniel Ljunggren, arkitekt SAR/MSA MAA. Daniel har arkitektexamen från LTH och är vidareutbildad inom restaurering på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Daniel är även certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, KUL-K.

Tidens arkitekter AB driver en verksamhet baserad på medvetenhet om sociala, ekonomiska, miljömässiga och etiska frågor, ansvarstagande för de val vi gör och hur de påverkar vår omgivning och vår framtid, hushållning med våra egna och jordens resurser samt långsiktighet i våra val och i vår hantering av jordens resurser. Detta återspeglas i såväl affärsidé som värderingar. Tidens arkitekter strävar efter att hålla en hög estetisk och materiell kvalitet i sina arbeten, som tar hänsyn till sin omgivning och håller under lång tid framöver.

Kontoret är anslutet till Sveriges arkitekters Arkitektservice och innehar konsultansvarsförsäkring genom Sveriges arkitekter.

Kontoret finns i Malmö och vi åtar oss uppdrag i hela landet.