Bevis

Byggkonsult Sölve Johansson AB

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produk-tionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projekte-ring. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entre-prenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.