Bevis

Kulturen

Kulturen bedriver kulturmiljöarbete i företrädesvis Skåne men vi arbetar även i hela Sverige och i utlandet. Kulturen har lång erfarenhet och bred kompetens inom kulturmiljövårdens alla olika kunskapsområden.

I Kulturens uppdragsgrupp arbetar bebyggelseantikvarier, certifierade sakkunniga avseende kulturvärden med behörighet K (kvalificerad), stenkonservator, timmerhantverkare, arkeolog med specialistkompetens inom trädgård samt trädgårdshistoriker. Kulturen är en kunskapsinstitution med resurser inom samlingar, arkiv, kunskapsuppbyggnad och förmedling.

Vi arbetar inom följande områden:

  • Bebyggelseantikvariska uppdrag. Antikvarisk medverkan enligt KML och/eller PBL

  • Kulturmiljöuppdrag inom samhällsplanering

  • Dokumentation, kunskapsuppbyggnad

  • Uppdrag inom trädgårdshistoria och trädgårdsarkeologi

  • Stenkonservering, åtgärdsplaner och praktiskt arbete på både natursten och betong

  • Rådgivning timmerhantverk

Våra uppdragsgivare är bland annat statliga myndigheter, kommuner, församlingar, stiftelser, fastighetsbolag samt privata fastighetsägare. Vi samarbetar även med forskningssamhället.

Kulturens arbete med kulturmiljöer skall bidra till att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer, där samhällets historia bidrar med sammanhang, upplevelser och förståelse. Uppdragsverksamheten bedrivs i enlighet med Kulturens stadgar att samla och bevara det materiella kulturarvet och därmed verkar för forskning och bildning i samhället. Inriktningen är att verka för de nationella målen inom kulturmiljöområdet med en hållbar utveckling för god livsmiljö, där en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.